Algemene voorwaarden

Door middel van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier vindt de inschrijving plaats en gaat de leerling of diens wettelijke vertegenwoordiger akkoord met deze leveringsvoorwaarden.  Wanneer deze ondertekende inschrijving is ontvangen door de docent, wordt deze bevestigd door een e-mail.

Wanneer de leerling na de proefles een lespakket afneemt, wordt deze inschrijving een bindende overeenkomst voor de duur van een lesjaar.

Leerlingen die voor de eerste keer inschrijven kunnen zich tot vier weken na aanvang van de eerste les de overeenkomst ontbinden en zijn dan het lesgeld over deze lessen verschuldigd te betalen.

  1. Wanneer er op jaarbasis meer dan zes lessen uitvallen doordat de docent afwezig  is en geen vervanger heeft ingeschakeld of de lessen online heeft opgevangen, vindt er op verzoek restitutie van een evenredig deel van de lessen plaats.
  2. Wanneer de les uitvalt omdat een leerling niet kan komen dan vindt er geen restitutie plaats en is dit de verantwoording van de leerling.
  3. Wanneer een leerling meer dan 4 lessen zonder opgaaf van reden niet aanwezig is, behoudt de docent zich het recht voor de lessen te staken, waarbij wel de betalingsverplichting voor het gehele lesjaar voor de leerling blijft bestaan.
    Wanneer de leerling in de loop van een lesjaar de lessen staakt, blijft de betalingsverplichting bestaan voor het volledige bedrag van de cursus m.u.v. verhuizing van de leerling of ernstig langdurige ziekte (meer dan vier weken).
  4. In de schoolvakanties zijn er geen lessen en deze worden ook niet in rekening gebracht. Deze vakanties worden bij aanvang van het lesjaar bekend gemaakt.
  5. Lesuitval door Corona maatregelen. Wij van Zangles-Brabant zijn genoodzaakt de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. Mocht door deze maatregelen de les niet op locatie kunnen plaatsvinden, dan zal deze vervangen worden door online zangles. Het tarief voor de online zangles is gelijk aan de reguliere zangles.
  1. De (ouders/verzorgers van de) leerling is 2 termijnen aan cursusgeld verschuldigd op basis van vooruit betaling aan Zangles-Brabant, het jaarbedrag kan ook in 1 keer worden voldaan. De betaling dient te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
  2. Bij betalingsachterstand behoudt de docent zich het recht voor de lessen te stoppen, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan kunnen de lessen weer aanvangen, niet genoten lessen worden niet ingehaald.
  3. Wanneer de leerling niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt een incassobureau ingeschakeld en zijn de dan gemaakte kosten voor rekening van leerling.

De docent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, vervoersmiddelen) van leerling in of om de leslokalen/tijdens de les. 

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de zangschool en als controle voor de belastingdienst, maar worden niet aan derden verstrekt. Mobiele nummers worden alleen uitgewisseld bij onderlinge toestemming.